Lees hier meer over ons beleid rondom het coronavirusLees meer

Privacyverklaring

Inleiding

Wonen bij September verleent zorg en ondersteuning aan ouderen met geheugenproblemen binnen één van onze woonhuizen. Wanneer u zorg van Wonen bij September ontvangt, vragen we u naar uw persoonsgegevens. Omdat we het belangrijk vinden dat de uw privacy wordt gerespecteerd, behandelen we uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving die op het verwerken van persoonsgegevens van toepassing is.

September Beheer BV in Woerden is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt September bereiken via info@wonenbijseptember.nl of via telefoonnummer 0348 – 416 834. Omdat deze verklaring onderhevig is aan de geldende wet- en regelgeving, wordt de privacyverklaring van tijd tot tijd aangepast. De laatste aanpassing is gedaan op 24 mei 2018. U kunt altijd de laatste versie van de privacyverklaring inzien via de link Privacyverklaring, deze staat op de pagina Kwaliteit op de website van September. U kunt het privacy statement printen en/of opslaan door gebruik te maken van de daarvoor bestemde knop bovenaan de pagina.

Doel en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Bewoners

Wanneer u zorg van ons krijgt, zullen we naar uw persoonsgegevens vragen. Sommige persoonsgegevens worden door derden bij ons aangeleverd, bijvoorbeeld bij een overdracht naar een andere zorgaanbieder. Deze persoonsgegevens betreffen naast uw naam, adres, etc. ook identificatiegegevens, gegevens over uw gezondheid, persoonlijke en fysieke kenmerken, psychische gegevens, leef(stijl)gewoonten, opleiding en vorming, beroep, vrijetijdsbestedeling en interesses. We verzamelen alléén die gegevens die rechtstreeks betrekking hebben op uw zorgvraag en zorgverlening. Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt als u óf uw vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven, in het kader van de getekende zorgovereenkomst, op grond van een wettelijke bepaling of wanneer dit van vitaal belang voor u is.

Vertegenwoordigers van bewoners

In bepaalde gevallen wordt de bewoner vertegenwoordigd door iemand anders, bijvoorbeeld wanneer de bewoner zelf niet meer in staat is om zichzelf te vertegenwoordigen. In dat geval hebben we uw gegevens nodig om te bepalen of u inderdaad de wettelijk vertegenwoordiger bent en we namens u zorg voor de bewoner kunnen verlenen. Uw gegevens worden alleen verzameld als u hiervoor toestemming heeft gegeven, in het kader van de getekende klantovereenkomst, op grond van een wettelijke bepaling of wanneer dit van vitaal belang voor de bewoner is.

Contactpersonen

Om de zorgverlening goed, veilig en verantwoord te laten verlopen is het belangrijk dat wij contactgegevens hebben van de contactpersonen van de bewoner. Wanneer u contactpersoon bent, dan leggen wij alleen uw bereikbaarheidsgegevens en uw relatie tot de bewoner. Voor het verzamelen van uw persoonsgegevens hebben wij uw toestemming nodig. Wanneer u de toestemming intrekt zullen wij de verwerking van uw gegevens direct staken. Dit betekent dat u bij ons dan niet langer bekend bent als contactpersoon van de bewoner.

Indiener van een klacht

Niet in alle gevallen verloopt de zorg zoals wij deze bedoeld hebben. Dit kan tot gevolg hebben dat u namens een bewoner een klacht indient bij September. Wanneer u dit doet zullen we niet alleen de klacht, maar ook de bereikbaarheidsgegevens en de relatie tot de bewoner namens wie de klager een klacht indient vastleggen. Dit is belangrijk om de klacht op een goede manier af te kunnen handelen. Uw persoonsgegevens worden verzameld op grond van de WKKGZ1 met als doel u over de afhandeling van de klacht te informeren.

1 Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg.

Sollicitanten

Wanneer u solliciteert op een vacature van September verzamelen wij gegevens van u die betrekking hebben op de vacature waarop u heeft gereageerd. Dit betekent dat wij persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, opleiding en vorming, werkervaring, competenties en uw salarisindicatie verzamelen. Deze gegevens hebben wij nodig om te beoordelen of u geschikt bent voor de vacature waarop u heeft gereageerd. Deze gegevens worden met uw toestemming verzameld en verwerkt. Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens intrekt zullen wij de gegevensverwerking staken. Dit kan gevolgen hebben voor uw sollicitatie.

Websitebezoekers

Wanneer u gebruik maakt van onze website heeft u de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen voor bijvoorbeeld vragen over onze woningen of de zorg die wij leveren. De ingevulde informatie wordt doorgestuurd naar de geselecteerde vestiging of naar ons algemene contactadres. Ook meten wij statistieken op de website door middel van Google Analytics, zo kunnen wij onze website optimaliseren. Onze Google Analytics instellingen zijn geconfigureerd volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaren van persoonsgegevens

September bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn noodzakelijk is. Echter in die gevallen waarin op grond van wet- en regelgeving vereist is dat persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden, zal September deze gegevens gedurende deze termijn bewaren.

Bewoner

Contactgegevens: gedurende één jaar na einde zorgverlening.
Medische gegevens: gedurende vijftien jaar na einde zorgverlening. Financiële gegevens m.b.t. declaraties van zorg: gedurende zeven jaar na einde zorgverlening.

Vertegenwoordigers

Contactgegevens: gedurende één jaar na einde vertegenwoordiging.

Contactpersonen

Contactgegevens: maximaal één jaar na einde zorgverlening.

Indiener van een klacht

Klacht: gedurende twee jaren na einde afhandeling klacht.
Contactgegevens: gedurende twee jaren na einde afhandeling klacht.

Sollicitanten

Contactgegevens: maximaal één jaar na besluit sollicitatie (afwijzing of aanname). Sollicitatie (CV en motivatiebrief): maximaal één jaar na besluit sollicitatie (afwijzing of aanname).

Websitebezoekers

Contactgegevens en bericht: maximaal 1 jaar na het ontvangen van bericht.

Ontvangers van persoonsgegevens

September schakelt bij de uitvoering van de zorg derden in. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer September derden inschakelt voor de verwerking van gegevens in het Elektronisch Client Dossier (ECD). In dat geval worden uw persoonsgegevens in opdracht van September door de leverancier verwerkt. De leverancier is dan een ‘verwerker’. September heeft afspraken met haar leveranciers gemaakt om beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn opgenomen in een ‘verwerkersovereenkomst’.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat September persoonsgegevens “deelt”, bijvoorbeeld bij een samenwerking binnen de zorg. Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingen met huisartsen, apotheken, ziekenhuizen of wijkteams. Hiervoor geldt dat deze partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van de persoonsgegevens. September heeft hierover met deze partijen afspraken gemaakt en deze opgenomen in een overeenkomst van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op deze manier zorgt September ervoor dat uw persoonsgegevens binnen deze samenwerking zo veilig mogelijk worden verwerkt.

Op grond van wet- en regelgeving is het voor ons verplicht uw persoonsgegevens door te geven aan overheidsorganisaties of andere instanties. Een voorbeeld hiervan is wanneer wij uw zorg declareren bij een zorgverzekeraar. Wij sturen dan gegevens van u door zodat wij op grond van de Zorgverzekeringswet uw zorg vergoed krijgen. Belangrijk is dat wij alléén die gegevens doorgeven die direct in relatie staan met de doorgifte. Medische gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven en/of worden alléén doorgegeven indien wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben. Bijvoorbeeld indien de IGJ2 in het kader van het toezicht op de zorg deze gegevens opvraagt.

September geeft in geen geval persoonsgegevens door aan ontvangers buiten de Europese Unie.

Inspectie voor de gezondheidzorg en jeugd, de door de overheid ingesteld toezichthouder op de zorg.

Beveiliging van persoonsgegevens

September doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Alle medewerkers van September en andere zorgverleners die door September zijn ingehuurd hebben geheimhoudingsplicht die geldt voor alle persoonsgegevens die September verwerkt. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en dienen onze medewerkers zich aan vastgestelde procedures en gedragsregels te houden.

Rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

Wanneer u informatie wilt over de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, kunnen wij u deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Wij verstrekken geen gegevens over de telefoon of via e-mail zonder dat wij zeker weten met wie wij communiceren en of wij u de persoonsgegevens rechtmatig kunnen verstrekken. Hiermee zorgen wij ervoor dat de privacy van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Recht op inzage in door ons vastgelegde gegevens;
  • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens;
  • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens;
  • Recht om vergeten te worden.
  • Recht op het overdragen van uw persoonsgegevens.
  • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw gegevens of uw bezwaar tegen een verwerking kunt u indienen via privacy@wonenbijseptember.nl of schriftelijk:

Wonen bij September
Postbus 2136
3440 DC Woerden

Bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van September (zie contact gegevens hieronder).

Wanneer u een klacht in wilt dienen over de verzameling of verwerking van uw persoonsgegevens door September dan kunt deze klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Of via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Toestemming

September zal expliciet om toestemming vragen om persoonsgegevens te mogen verwerken. In bepaalde gevallen betekent dit dat wij uw handtekening hiervoor nodig hebben. Een voorbeeld hiervan is wanneer wij uw gegevens aan een derde partij door willen geven en daarvoor uw toestemming nodig hebben. Daarnaast vragen wij u om toestemming wanneer wij gegevens van u willen opvragen bij een derde partij zoals bijvoorbeeld een huisarts of een collega instelling. U kunt uw afgegeven toestemming te alle tijden intrekken.

Soort verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen September zijn opgenomen in het zogenoemde “register van verwerkingsactiviteiten”. Een uittreksel van de door September van u verzamelde persoonsgegevens (inclusief het doel en de grondslag hiervoor) kunt u opvragen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van September (zie contact gegevens hieronder).

Profiling

September verwerkt géén gegevens van u op basis waarvan een geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt die voor u gevolgen heeft (profiling).

Omgaan met datalekken website

September verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten, contactpersonen, medewerkers en anderen. Hierbij gaat het niet alleen om ‘gewone’ persoonsgegevens zoals naam en adres, maar ook om gevoelige gegevens zoals gezondheidsgegevens. September heeft maatregelen getroffen om deze gegevens te beschermen tegen onbedoeld gebruik, wijziging of verlies.  

Ondanks de getroffen maatregelen kan het voorkomen dat persoonsgegevens onbedoeld voor derden beschikbaar komen, worden gewijzigd of gewist. Dat wordt een datalek genoemd. Wanneer een datalek wordt ontdekt, dan meldt de medewerker dit zo snel mogelijk bij zijn of haar leidinggevende én bij de functionaris voor gegevensbescherming. Hiervoor is een speciaal e-mailadres beschikbaar.  

Na ontvangst beoordeelt de functionaris voor gegevensbescherming de melding. Wanneer het daadwerkelijk om een datalek gaat wordt de Raad van Bestuur geïnformeerd. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt onderzoek ingesteld naar de oorzaak en worden maatregelen getroffen om de gevolgen van het datalek zoveel mogelijk te beperken. De Raad van Bestuur meldt het datalek binnen 72 uur na het ontdekken ervan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. 

Wanneer sprake is dat het datalek een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, dan worden de betrokkenen zo snel mogelijk over het datalek geïnformeerd en de gevolgen die het voor hen heeft. Ook worden zij geïnformeerd over wat zij kunnen doen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken en met wie zij contact op kunnen nemen wanneer zij vragen hebben over het datalek. 

Het datalek wordt vastgelegd in het register van datalekken met als doel de datalekken te evalueren en verbeteringen door te voeren in de beveiligingsmaatregelen.

Verwerkingsverantwoordelijke

September Beheer BV
Kasteel 4
3441 BZ Woerden
0348-416834
info@wonenbijseptember.nl

Functionaris voor Gegevensbescherming

F. Schreuder
Postbus 2136
3440 DC Woerden
privacy@wonenbijseptember.nl

Laatste update: 24-06-2020

Zoek op trefwoord...